Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Hockeykamp DSHC.

Hockeykamp DSHC: kamp van de sportvereniging DSHC gevestigd te Delft.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met DSHC aangaat.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen DSHC en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van DSHC.
Inschrijfformulier: formulier dat opgestuurd per email wordt door het email-adres hockeykamp@dshc.nl van DSHC.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen DSHC en Opdrachtgever ter zake van een of meer door DSHC ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
Kampsom: de totale som van de door DSHC - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door DSHC gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of andere overeenkomsten.
Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand via digitale aanmelding d.m.v. het Inschrijfformulier opgestuurd door de Opdrachtgever aan DSHC naar het email-adres hockeykamp@dshc.nl.
DSHC behoudt zich het recht deelnemers op een wachtlijst te plaatsen bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers zoals op de website staat vermeld. Deelnemers worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het Inschrijfformulier van de site of na telefonische aanmelding. 

Betaling*

Betaling dient vooraf via de website voldaan te worden. De DSHC zal dan het Inschrijfformulier voor het inschrijven opsturen per mail naar de Opdrachtgever. 

Annulering

Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden per deelnemer de volgende kosten in rekening gebracht:
Bij annulering van de Overeenkomst tot 4 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever 25% van de gehele Kampsom verschuldigd aan DSHC.

Bij annulering van de Overeenkomst tot 3 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever 50 % van de gehele Kampsom verschuldigd aan DSHC.
Bij annulering van de Overeenkomst na 2 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever de gehele Kampsom verschuldigd aan DSHC.
In geval van annulering is de Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan €10 administratiekosten in rekening gebracht.

Instructies en gedragsregels

De Deelnemer dient zich te houden aan alle redelijke instructies van DSHC in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke DSHC nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
De Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door DSHC in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door DSHC van (voortzetting van) het kamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de Deelnemer en tevens heeft de Deelnemer geen recht op terugbetaling van de Kampsom.

Aansprakelijkheid van DSHC Hockeykamp

Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van DSHC, is DSHC niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever en/of de Deelnemer, hieronder begrepen doch niet uitputtend: zaken al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van DSHC als gevolg van diefstal, vermissing of beschadiging van (waardevolle) zaken die aan de Deelnemers toebehoren.

Aansprakelijkheid Opdrachtgever

De Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor DSHC en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - overtreding van de gedragsregels hieronder begrepen - begaan door de Deelnemer.
De Opdrachtgever zal DSHC vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Overmacht/Wijziging/Annulering DSHC Hockeykamp

Indien DSHC door overmacht geheel (zoals maatregelen opgelegd door de overheid verband houdende met het COVID-19 virus) of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is DSHC gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
Onder overmacht wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 30 deelnemers per kamp. In dit geval wordt wel het reeds betaalde inschrijfgeld geretourneerd (excl. transactie- en administratiekosten).

 Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp nog twee weken door DSHC bewaard. Na het verstrijken van deze periode is DSHC gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een door hen gekozen organisatie.

Verzekering Deelnemer

Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor de Deelnemer een reis- ongevallenverzekering, met bij voorkeur een uitgebreide sportdekking, af te sluiten gedurende de periode van het kamp.

Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank.

Uitsluitingen

DSHC verleent geen dekking in het geval van schade die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terreur.